Педагогикаи иҷтимоӣ


E Б.РУСТАМЗОД
Пайваста омӯхтани педаго-
гика барои муаллимон ва мура-
ббиён аҳамияти калон дорад.
Вай омӯзгоронро бо назария ва
таҷрибаҳои беҳтарини пешқа-
дам шинос карда, роҳҳои онро ба
таври эҷодӣ меомӯзонад.
Педагогикаи иҷтимоӣ ҳам-
чун илми педагогӣ ва фанни му-
стақил дар Ӯзбекистон аз солҳои
90-уми асри гузашта дар муасси-
саҳои таълими олӣ омӯзонида
мешавад. Ин фан дар асоси эҳти-
ёҷоти тараққиёти ҷамъият ва та-
лаби иҷтимоии давлатӣ ба вуҷуд
омадааст. Дар шароити амална-
моии қоидаҳои инсонпарварию
низоми иҷтимоӣ, муносибати
иқтисоди бозорӣ, тағйир ёфтани
қоидаҳои мафкуравӣ ва ахлоқӣ,
ҳалли муаммоҳои бекорӣ, нора-
соиҳои моддӣ, ҳангоми беназо-
рат мондани бачаҳо ва ҳодисаҳои
ғайрииҷтимоӣ аҳамияти педа-
гогикаи иҷтимоӣ калон аст. Дар
ин бобат баробари калонсолон
бачагон ҳам ба он мӯҳтоҷанд.
Китоби дарсии нави «Педа-
гогикаи иҷтимоӣ»-и устодони
Донишгоҳи давлатии Самарқанд
Кибриё Ҳасанова ва Малика
Ҷумъазода ба омӯзиши ҳамин
фан бахшида шудааст. Он барои
донишҷӯёни самти педагогика
ва психологияи мактабҳои олӣ
пешбинӣ гардидааст. Китоб 29
мавзӯъ – ташаккули фанни пе-
дагогикаи иҷтимоӣ, зинаҳои ин-
кишоф, асосҳои назарӣ, ҷараёни
иҷтимоишавӣ ва таъсири он ба
ривоҷёбии шахс, мазмуну моҳия-
ти ин фан, намудҳои фаъолияти
иҷтимоӣ-педагогӣ, шакл, усул ва
воситаҳои онро дар бар гирифта,
дар охир шарҳи истилоҳҳо низ
дода шуда

Мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ